1 minut czytania
18 Oct
18Oct

     

8 października 2021 roku wpłynął do Sejmu rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych oraz niektórych innych ustaw („Projekt ustawy”). Projekt ustawy dotyczy transpozycji do polskiego prawa dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej w sprawach promowania ekologicznie czystych i energooszczędnych pojazdów transportu drogowego, wspólnych zasad rynku wewnętrznego energii elektrycznej, charakterystyki energetycznej budynków i efektywności energetycznej. Proponowane rozwiązania mają ułatwić oraz przyspieszyć rozwój elektromobilności w Polsce.

Strefy czystego transportu

Projekt ustawy ma na celu m.in. doprecyzowanie zasad tworzenia stref czystego transportu. Proponowane rozwiązania umożliwiają ustanowienie strefy czystego transportu dla każdej gminy, niezależnie od liczby mieszkańców. Obecnie dotyczy to gmin liczących powyżej 100 tys. mieszkańców. Istotne jest, iż ustanowienie ww. strefy ma być fakultatywne oraz, że gminy będą mogły samodzielnie wprowadzić własne przedmiotowe i podmiotowe wyłączenia w ograniczeniu ruchu pojazdów. Dodatkowo, ocena uprawnień w zakresie wjazdu do strefy będzie możliwa dzięki oznaczeniom w formie naklejek przytwierdzonych do przedniej szyby pojazdu.

Punkty ładowania

Projektowane zmiany mają również za zadanie ułatwić instalację punktów ładowania w budynkach wielorodzinnych. Projekt ustawy określa również przypadki, w których spółdzielnia lub wspólnota mieszkaniowa będzie mogła odmówić instalacji punktu ładowania. Każdorazowo, niezbędne będzie przeprowadzenie ekspertyzy, na podstawie której możliwa będzie ocena możliwości montażu punktu poboru energii.

Infrastruktura tankowania wodoru

Projekt ustawy przewiduje rozwiązania dotyczące planowanego powstania infrastruktury tankowania wodoru. Planuje się wprowadzenie legalnych definicji dla pojęć takich jak m.in. operator stacji wodoru, pojazd napędzany wodorem, czy punkt tankowania wodoru oraz środków i narzędzi, które skłonią do wprowadzenia wodoru jako paliwa alternatywnego w transporcie. Projekt ustawy reguluje również kwestię bezpiecznego powstawania oraz eksploatacji stacji wodoru oraz ma za zadanie ustanowienie organów odpowiedzialnych za kontrolę oraz dopuszczenie do użytku stacji wodoru.

Zwolnienie z opłat drogowych i środowiskowych

Proponuje się również zwolnienie z opłat drogowych i środowiskowych dla pojazdów niskoemisyjnych o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 t. Dotyczy to samochodów ciężarowych i autobusów. Celem zmian jest polepszenie stanu środowiska oraz obniżenie poziomu szkodliwych dla zdrowia emisji. Co więcej, proponuje się wprowadzenie korzystniejszych zasad amortyzacji pojazdów niskoemisyjnych. Wysokość limitu amortyzacji ma być uwarunkowana wielkością emisji dwutlenku węgla CO2 przez pojazd. Rozwiązanie takie ma być korzystniejsze dla pojazdów, które cechuje emisja CO2 poniżej 50 g/km (przewidywana możliwość odliczenia kosztów amortyzacji w kosztach uzyskania przychodu przez płatników podatków CIT oraz PIT - dla prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą).

Carsharing

W celu zachęcenia użytkowników oraz przedsiębiorstw świadczących usługi carsharingowe do korzystania z takich pojazdów, w Projekcie ustawy zostały wprowadzone pewne udogodnienia w postaci m.in. możliwości jazdy po buspasach, czy zniesienia obowiązku opłaty za parkowanie w przestrzeni miejskiej.
Komentarze
* Ten email nie zostanie opublikowany na stronie.