1 minut czytania
16 Jun
16Jun

Przedsiębiorcy rozważający zawarcie umowy leasingu często pytają czy i ewentualnie jak będą mogli skrócić umowę leasingu operacyjnego i jakie to może rodzić konsekwencje. 

Okazuje się, że praktyczne możliwości zakończenia umowy leasingu przez leasingobiorcę przed upływem jej pierwotnego terminu są zazwyczaj ograniczone gdyż:   

  • Po pierwsze umowy leasingu operacyjnego zazwyczaj nie przewidują możliwości wypowiedzenia umowy przez leasingobiorcę, dając jednak w szczególnych okolicznościach takie uprawnienia leasingodawcy.
    Wcześniejsze zakończenie umowy z inicjatywy leasingobiorcy wymagać będzie zatem zgody leasingodawcy i zapewne też wiązać się będzie z dodatkowymi opłatami zgodnie z tabelą opłat i prowizji.   

  • Po drugie decydując się na zakończenie umowy leasingu przed upływem minimalnego okresu na jaki może zostać zawarta umowa leasingu operacyjnego generujemy istotne ryzyko podatkowe.
    Umowa leasingu operacyjnego daje możliwości zaliczenia w koszty podatkowe wszystkich ponoszonych w czasie jej trwania opłat wynikających z umowy leasingu łącznie z czynszem inicjalnym/opłatą początkową. Jednak aby umowa leasingu została uznana za umowę leasingu operacyjnego musi przede wszystkim być zawarta na co najmniej okres równy 40% normatywnego okresu amortyzacji przedmiotu.
    W przypadku samochodów osobowych minimalny okres leasingu wynosi 2 lata, zaś w przypadku innych przedmiotów może być nawet dłuższy.
    Jeśli umowa leasingu zakończyła się wcześniej fiskus może zakwestionować zaliczenie do kosztów uzyskania przychodów opłat poniesionych w czasie trwania umowy leasingu. 


Jak zatem radzić sobie w przypadku, kiedy leasingobiorca zmuszony jest szukać możliwości uwolnienia się od zobowiązań wynikających z umowy leasingu?

Pierwszym popularnym sposobem jest znalezienie przedsiębiorcy zainteresowanego przejęciem umowy leasingu użytkowanego przedmiotu (tzw. cesja umowy leasingu).
Dla takiego przejęcia umowy przez podmiot trzeci niezbędne jest uzyskanie zgody leasingodawcy oraz uiszczenie odpowiedniej opłaty zgodnie z tabelą opłat i prowizji firmy leasingowej. Zgoda taka może zostać uzależniona od zbadania zdolności leasingowej potencjalnego przejmującego. Zdarzyć się też może, że leasingodawca wymagać może spełnienia dodatkowych warunków (dodatkowe zabezpieczenia lub zmiana warunków umowy leasingu). Ważne jest, że w przypadku cesji leasingu fiskus nie kwestionuje zaliczenia w koszty podatkowe opłat leasingowych wcześniej poniesionych przez przekazującego umowę leasingobiorcę bez względu na to w którym momencie trwania umowy taka cesja ma miejsce.                      


Drugim często stosowanym sposobem jest podnajem przedmiotu leasingu.
W takim przypadku umowa leasingu nie ulega rozwiązaniu, jednak leasingobiorca może uzyskać dodatkowe wpływy z tytułu najmu przedmiotu, które pozwolą mu dalej opłacać raty leasingu.  Oczywiście na podnajem przedmiotu leasingu leasingobiorca musi uprzednio uzyskać zgodę firmy leasingowej, a często dodatkowo też uiścić opłatę zgodnie z tabelą opłat i prowizji firmy leasingowej. 


Jeśli macie pytania lub wątpliwości w sprawach dotyczących leasingu zapraszamy do kontaktu.

KONTAKT

Komentarze
* Ten email nie zostanie opublikowany na stronie.