Dotacje z funduszy EU na inwestycje

1. Jeżeli :

 •  Prowadzisz działalność produkcyjną i stale się rozwijasz, w tym wprowadzasz na rynek udoskonalone lub zupełnie nowe produkty
 •  Prowadzisz działalność usługową i stale się rozwijasz, w tym udoskonalasz swoje usługi lub wprowadzasz nowe rozwiązania
 •  Prowadzisz działalność zbieżną w zakresie ochrony środowiska (przetwarzanie odpadów, oczyszczalnie ścieków, odzysk surowców itp.)
 •  Prowadzisz działalność w zakresie odnawianych źródeł energii (farmy fotowoltaiczne, stacje ładowania elektrycznego/wodoru, dystrybucja energii itp.)        
 •  i NIE prowadzisz wyłącznie działalności handlowej lub w branży transportu drogowego.


 • Masz plany inwestycyjne np:

• Budowę hali produkcyjnej/magazynowej

• Zakup maszyn/urządzeń

• Zakup oprogramowania lub innych rozwiązań cyfrowych

• Ponieść wydatki na prace nad nowym produktem lub ulepszeniem istniejącego produktu bądź związane z tym prace badawczo-rozwojowe

• Modernizację posiadanych budynków (w tym także termomodernizacja)

• Instalację rozwiązań proekologicznych (OZE)      

Jeżeli planujesz ponieść wydatki na cele inwestycyjne/rozwojowe i jest to kwota co najmniej 3-5 mln zł to wówczas PROPONUJEMY:

USŁUGĘ DORADCZĄ w zakresie zdobycia DOFINANSOWANIA na wskazane koszty inwestycyjne/rozwojowe.


W zakresie świadczonej usługi:


• zdobędziemy dofinansowanie na pokrycie kosztów związanych z inwestycją, w tym:

a) przeanalizujemy pomysł w zakresie planowanego przedsięwzięcia

b) udzielimy wsparcia przy określeniu innowacyjnego charakteru produktu/usługi/procesu

planowanego do wdrożenia

c) napiszemy wniosek o dofinansowanie projektu oraz wykonamy komplet wymaganych załączników 

d) dokonamy uzupełnień i wyjaśnień dla Instytucji Oceniającej na etapie oceny formalnej i merytorycznej

e) przygotujemy dokumenty do podpisania umowy o dofinansowanie

• kompleksowo rozliczymy inwestycję , w tym:

a) przygotujemy i będziemy nadzorować prowadzone postępowania ofertowe

b) przeanalizujemy i wskażemy ewentualne korekty wszelkich dokumentów związanych z realizacją inwestycji,

c) sporządzimy wnioski o płatność i sprawozdania merytoryczne,

d) przygotujemy wszelkie wyjaśnienia i oświadczenia wymagane na poziomie kontroli bądź rozliczania wniosku,

e) przeprowadzimy audyt całości dokumentacji przed każdą kontrolą,

f) przygotujemy i wprowadzimy ewentualne zmiany we wniosku o dofinansowanie w trakcie realizacji projektu.

 

Nasze wynagrodzenie: 

 1.  Pobieramy wynagrodzenie wyłącznie w sytuacji, gdy wykonany przez nas wniosek o dofinansowanie realizacji projektu uzyska dofinansowanie.
 2.  Wynagrodzenie liczone jest od wartości przyznanego dofinansowania, a nie od całkowitej wartości projektu.

 

Skontaktuj się z nami, przesyłając poniższe informacje: 

 • Nazwa firmy
 • NIP firmy
 • Rodzaj i szacowany koszt inwestycji
 • Miejsce inwestycji (miasto)
 • Dane kontaktowe osoby reprezentującej klienta